×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تبلیغات اینترنتی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۵۸,۴۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تبلیغات اینترنتی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۵,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تبلیغات اینترنتی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۹,۸۰۰ تومان
0