×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بیماری پوستی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۵۵,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بیماری پوستی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۱,۲۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بیماری پوستی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۴,۳۰۰ تومان
0