×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بیماری مزمن کلیوی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۵۹,۴۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بیماری مزمن کلیوی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۴,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بیماری مزمن کلیوی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۸,۴۰۰ تومان
0