×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بورس اوراق بهادار استانبول با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۶۸,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بورس اوراق بهادار استانبول با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۷,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بورس اوراق بهادار استانبول با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۹,۲۰۰ تومان
0