×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بالن ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۸,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بالن ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۷,۸۰۰ تومان
0