پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بارداری با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۱,۶۴۰ تومان