×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اعتبارات با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۵۸,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اعتبارات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۳,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اعتبارات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۵,۶۰۰ تومان
0