×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات کنترلی ماهواره ها با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۲,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات کنترلی ماهواره ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۱,۲۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات کنترلی ماهواره ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۸,۶۰۰ تومان
0