×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست آریتمی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۵۵,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست آریتمی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۳,۲۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست آریتمی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۵,۸۰۰ تومان
0