پروژه زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک با کلودسیم (CloudSim)

۷۱,۹۶۰ تومان