×

پروژه پنهان نگاری پیام درتصویر با الگوریتم LSB در متلب (مقاله ۲۰۱۷)

۳۳,۲۰۰ تومان

پروژه استگانوگرافی متن در تصویر با الگوریتم Lossless compression (مقاله ۲۰۱۶)

۳۰,۵۰۰ تومان

پروژه واترمارک کردن متن در تصویر با الگوریتم crypto – watermarking در متلب (مقاله ۲۰۱۵)

۳۲,۰۰۰ تومان

پروژه پنهان نگاری پیام در تصویر با الگوریتم Alpha Blending در متلب (مقاله ۲۰۱۷)

۳۱,۵۰۰ تومان
0