پروپوزال کاربرد میکرواستخراج فاز جامد با استفاده از نانو مواد مغناطیسی و نانو کامپوزیت-ها به منظور استخراج و تعیین مقدار ترکیبات دارویی در نمونه¬های زیست محیطی و بیولوژیکی با روش طیف سنجی تحرک یونی

۲۶۳,۵۰۰ تومان