×
 • پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMA با استفاده از الگوریتمX-MEANS در وکا(weka)

  ۵۱,۴۵۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز (ATM)  با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

  ۶۲,۰۵۰ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

  ۶۱,۱۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

  ۶۰,۲۳۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

  ۵۱,۱۹۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست داروها با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

  ۶۰,۶۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم X-means در وکا

  ۶۰,۶۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

  ۵۱,۴۵۰ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا (weka)

  ۶۰,۶۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهاداربا استفاده از الگوریتم X-means در وکا (weka)

  ۶۲,۰۵۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

  ۶۱,۷۹۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

  ۶۰,۳۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

  ۶۱,۱۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

  ۶۱,۴۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با استفاده از الگوریتم X-means در وکا (weka)

  ۶۲,۱۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

  ۵۱,۱۹۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

  ۵۱,۳۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با استفاده از الگوریتم X-means در وکا (weka)

  ۶۲,۵۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

  ۶۰,۲۳۰ تومان
  0