×

پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMA با استفاده از الگوریتمX-MEANS در وکا(weka)

۲۹,۴۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز (ATM)  با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

۳۲,۰۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

۳۱,۱۴۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

۳۰,۲۳۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

۲۹,۱۹۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

۳۴,۲۸۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست داروها با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

۳۰,۶۲۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم X-means در وکا

۳۰,۶۲۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

۲۹,۴۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا (weka)

۳۰,۶۲۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهاداربا استفاده از الگوریتم X-means در وکا (weka)

۳۲,۰۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

۳۱,۷۹۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

۳۰,۳۶۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

۳۱,۱۴۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

۳۱,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با استفاده از الگوریتم X-means در وکا (weka)

۳۲,۱۸۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

۲۹,۱۹۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

۲۹,۳۲۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با استفاده از الگوریتم X-means در وکا (weka)

۳۲,۵۷۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

۳۰,۲۳۰ تومان
0