پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۶۶,۲۰۰ تومان