×

پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۳۴,۲۸۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۳۳,۴۸۰ تومان

پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۳۴,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۳۳,۳۵۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۳۴,۴۰۰ تومان

پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۳۳,۶۱۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۳۴,۱۶۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۳۳,۲۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۳۴,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۳۲,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۳۳,۵۶۰ تومان

پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۳۴,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۳۳,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۳۳,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارت های اعتباری با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۳۳,۸۷۰ تومان

پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۳۳,۸۷۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۳۴,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۳۳,۰۸۰ تومان

پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۳۳,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۳۴,۰۴۰ تومان
0