×

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های مصرف انرژِی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست داده ها با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

۲۰,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

۲۰,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) قیمت های بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

۲۰,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

رایگان

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

۲۰,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های تراکنش های دستگاه های خودپرداز(ATM) با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (Bot Net) بات نت با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست پروتئین با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات DDOS با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حیوانات سایت UCI با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

۲۲,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های Iris با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های کارت اعتباری در بانکداری الکترونیک با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

۲۱,۳۵۰ تومان

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

۲۰,۲۰۰ تومان
0