×
 • پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۳۴,۴۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۳۶,۰۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۳۵,۴۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات بات نت(Bot Net) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۳۲,۹۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۳۶,۱۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۳۵,۳۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های ستون فقرات با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۳۵,۲۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۳۲,۷۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های iris با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۳۴,۱۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۳۲,۹۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۳۲,۷۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۳۵,۱۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در مردان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۳۳,۳۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان پرستات در زنان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۳۳,۶۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۳۵,۴۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان روده بزرگ با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۳۳,۰۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۳۳,۰۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۳۲,۳۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۳۴,۸۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های دیابت با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۳۳,۵۶۰ تومان
  0