×
 • پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۶,۰۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۵,۴۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات بات نت(Bot Net) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۶,۱۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۵,۳۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های ستون فقرات با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۵,۲۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۲,۷۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های iris با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۴,۱۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۲,۷۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۵,۱۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در مردان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۳,۳۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان پرستات در زنان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۳,۶۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۵,۴۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان روده بزرگ با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۳,۰۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۳,۰۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۲,۳۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۴,۸۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های دیابت با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۳,۵۶۰ تومان
  0