×

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۳,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۲,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات بات نت(Bot Net) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۳,۴۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۲,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های ستون فقرات با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۲,۷۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۰,۶۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های iris با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۱,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۲,۶۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در مردان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۱,۱۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان پرستات در زنان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۱,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۲,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان روده بزرگ با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۰,۲۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۲,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های دیابت با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۱,۳۰۰ تومان
0