×
 • پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

  ۶۲,۲۴۵ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

  ۶۱,۴۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا (weka)

  ۶۲,۷۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

  ۶۲,۱۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های iris با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

  ۶۰,۸۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

  ۶۰,۷۵۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا (weka)

  ۶۲,۵۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

  ۶۱,۲۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

  ۶۱,۱۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

  ۶۰,۳۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های دیابت با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

  ۵۱,۹۷۰ تومان
  0