پروژه مهاجرت زنده ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم CR/TR با کلودسیم (CloudSim)

۷۸,۶۸۰ تومان