×
 • پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا (weka)

  ۶۰,۸۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

  ۶۲,۳۱۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

  ۶۲,۲۴۵ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم مبتنی بر چگالی در وکا(weka)

  ۶۱,۲۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های دیابت با استفاده از الگوریتم مبتنی بر چگالی در وکا(weka)

  ۶۲,۳۱۰ تومان
  0