×

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا (weka)

۱۷,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

۱۸,۷۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

۱۸,۶۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم مبتنی بر چگالی در وکا(weka)

۱۷,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های دیابت با استفاده از الگوریتم مبتنی بر چگالی در وکا(weka)

۱۸,۷۰۰ تومان
0