×
 • پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه تشخیص حملاتKDDCUP99 با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

  ۶۴,۶۴۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات COCOMO با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM) در رپیدماینر

  ۶۳,۶۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM) در رپیدماینر

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی داده های مصرف انرژِی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM) در رپیدماینر

  ۶۴,۶۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دیتاست دارو ها با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM) در رپیدماینر

  ۶۴,۶۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

  ۶۴,۶۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

  ۶۴,۶۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خودپرداز(ATM) با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

  ۶۳,۶۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی داده های مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی حملات کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM) در رپیدماینر

  ۶۴,۶۴۰ تومان

  پروژه  تشخیص حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM) در رپیدماینر

  ۶۳,۶۲۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات (Bot Net) بات نت با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

  ۶۳,۶۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دیتاست پروتئین با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

  ۶۴,۶۴۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات DDOS با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM) در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی حیوانات سایت UCI با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM) در رپیدماینر

  ۶۲,۹۶۰ تومان
  0