پروژه طبقه بندی پیگیری و ردیابی حمل و نقل محموله با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ (J48) در وکا

۵۱,۳۶۰ تومان