پروژه طبقه بندی گونه های گیاهی با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۶۱,۴۴۰ تومان