پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت (CART) در وکا

۶۳,۶۰۰ تومان