پروژه طبقه بندی فروشگاه حراجی لباس با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۶۰,۹۶۰ تومان