×
 • پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۷,۸۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۰,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۰,۳۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده WILT با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۱,۴۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی  با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۵,۷۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۰,۱۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۱,۳۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۲,۵۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای VICON با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۶,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۷,۸۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۱,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۲,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۶,۲۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۳,۴۸۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۵,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۶,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ارزیابی دستیار آموزش با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۸,۰۰۰ تومان
  0