×
 • پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۳۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۳۷,۸۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۳۰,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۳۰,۳۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده WILT با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۳۱,۴۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی  با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۳۵,۷۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۳۰,۱۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۳۱,۳۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۳۲,۵۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۳۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای VICON با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۳۶,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۳۷,۸۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۳۱,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۳۲,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۳۶,۲۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۳۳,۴۸۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۳۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۳۵,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۳۶,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ارزیابی دستیار آموزش با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۳۸,۰۰۰ تومان
  0