×
 • پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت (CART) در وکا

  ۶۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت (CART) در وکا

  ۶۷,۵۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت (CART) در وکا

  ۶۳,۴۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت (CART) در وکا

  ۶۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده WILT با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت (CART) در وکا

  ۶۲,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت (CART) در وکا

  ۶۲,۶۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ  با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت (CART) در وکا

  ۶۰,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت (CART) در وکا

  ۶۰,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت (CART) در وکا

  ۶۷,۰۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای VICON با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت (CART) در وکا

  ۶۶,۹۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت (CART) در وکا

  ۶۵,۷۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت (CART) در وکا

  ۶۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی  با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت (CART) در وکا

  ۶۳,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت (CART) در وکا

  ۶۱,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت (CART) در وکا

  ۶۰,۶۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت (CART) در وکا

  ۶۷,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت (CART) در وکا

  ۶۶,۲۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت (CART) در وکا

  ۶۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ارزیابی دستیار آموزش با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت (CART) در وکا

  ۶۲,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی آندرا پرادش برق مصرفی شبانه روزی خانگی  با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت (CART) در وکا

  ۶۱,۲۰۰ تومان
  0