×

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

۲۷,۱۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

۲۴,۱۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

۲۴,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده WILT با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

۲۶,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی  با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

۲۴۷,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

۲۶,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ  با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

۲۵,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

۲۴,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

۲۳,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای VICON با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

۲۵,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

۲۵,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

۲۶,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

۲۷,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

۲۷,۲۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

۲۶,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

۲۵,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس  با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

۲۴,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ارزیابی دستیار آموزش با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

۲۳,۲۰۰ تومان
0