پروژه طبقه بندی علائم زبان اشاره استرالیا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۶۱,۲۰۰ تومان