×
 • پروژه طبقه بندی صدفهای آبالون با استفاده از الگوریتم آدابوست (ADABOOST) در وکا

  ۶۳,۳۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم آدابوست (ADABOOST) در وکا

  ۶۱,۳۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم آدابوست (ADABOOST) در وکا

  ۶۱,۴۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با استفاده از الگوریتم آدابوست (ADABOOST) در وکا

  ۶۱,۵۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم آدابوست (ADABOOST) در وکا

  ۶۲,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده WILT با استفاده از الگوریتم آدابوست (ADABOOST) در وکا

  ۶۷,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی  با استفاده از الگوریتم آدابوست (ADABOOST) در وکا

  ۶۳,۱۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم آدابوست (ADABOOST) در وکا

  ۶۷,۸۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ  با استفاده از الگوریتم آدابوست (ADABOOST) در وکا

  ۶۲,۷۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم آدابوست (ADABOOST) در وکا

  ۶۱,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با استفاده از الگوریتم آدابوست (ADABOOST) در وکا

  ۶۰,۴۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای VICON با استفاده از الگوریتم آدابوست (ADABOOST) در وکا

  ۶۷,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم آدابوست (ADABOOST) در وکا

  ۶۱,۳۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با استفاده از الگوریتم آدابوست (ADABOOST) در وکا

  ۶۳,۳۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی  با استفاده از الگوریتم آدابوست (ADABOOST) در وکا

  ۶۰,۷۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم آدابوست (ADABOOST) در وکا

  ۶۷,۵۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با استفاده از الگوریتم آدابوست (ADABOOST) در وکا

  ۶۷,۴۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم آدابوست (ADABOOST) در وکا

  ۶۲,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم آدابوست (ADABOOST) در وکا

  ۶۳,۳۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس  با استفاده از الگوریتم آدابوست (ADABOOST) در وکا

  ۶۳,۴۸۰ تومان
  0