×

پروژه طبقه بندی جرائم با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا:

۲۶,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص توده ماموگرافی با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی تلسکوپ شعبده بازی گاما با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی MADELON با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۶,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص محلی سازی برای فعالیت شخصی با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۳,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

۲۰,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

۲۰,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

۱۹,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOSبا استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

۲۰,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی حیوانات با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

۲۰,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی داده های IRISبا استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

۲۰,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان
0