×

پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان دستگاه تناسلی در مردان با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

۱۵,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

۱۴,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان پروستات در مردان با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

۱۴,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان سینه با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

۱۴,۹۰۰ تومان
0