×
 • پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست COCOMO با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های مصرف انرژِی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست داده ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) قیمت های بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) قیمت های بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های تراکنش های دستگاه های خودپرداز(ATM) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (Bot Net) بات نت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست پروتئین با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حیوانات سایت UCI با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان
  0