×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اعتبارات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۳,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۱۹,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان

پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۲۰,۶۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۲۱,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارت های اعتباری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات بات نت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان
0