پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE)در وکا

۶۲,۳۶۰ تومان