×

پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک  با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین و بهترین در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۰,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (BEST FIRST TREE) در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (BEST FIRST TREE) در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا  با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک  با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارتهای اعتباری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE)در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان
0