×
 • پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان سینه با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر

  ۵۱,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر

  ۵۰,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر

  ۵۰,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های دیابت با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر

  ۵۰,۹۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMO با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

  ۵۱,۶۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

  ۵۱,۶۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

  ۵۱,۶۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

  ۵۰,۹۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

  ۵۰,۹۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

  ۵۱,۸۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات محصولات با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

  ۵۱,۰۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

  ۵۰,۲۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهادار با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

  ۵۰,۶۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

  ۵۰,۱۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

  ۵۰,۶۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

  ۵۰,۸۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز(ATM) با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

  ۵۱,۰۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

  ۵۰,۷۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

  ۵۰,۳۶۰ تومان
  0