×
 • پروژه تشخیص سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم جی ۴۸در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

  ۶۳,۰۹۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم جی ۴۸در وکا

  ۶۳,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم جی ۴۸در وکا

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم جی ۴۸در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم جی ۴۸در وکا

  ۶۴,۰۰۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم جی ۴۸در وکا

  ۶۳,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

  ۶۳,۸۷۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

  ۶۳,۹۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارتهای اعتباری با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

  ۶۳,۸۷۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

  ۶۳,۷۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

  ۶۲,۳۶۰ تومان
  0