×
 • پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست COCOMO با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های مصرف انرژِی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست داده ها با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) قیمت های بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های تراکنش های دستگاه های خودپرداز(ATM) با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (Bot Net) بات نت با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست پروتئین با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات DDOS با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات DDOS با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حیوانات سایت UCI با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر

  ۶۲,۲۴۰ تومان
  0