×
 • پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

  ۶۳,۵۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

  ۶۳,۲۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

  ۶۲,۷۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

  ۶۴,۰۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

  ۶۲,۶۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

  ۶۳,۷۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

  ۶۲,۶۰۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

  ۶۳,۰۹۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

  ۶۲,۷۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

  ۶۴,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

  ۶۳,۲۰۰ تومان

  پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارت های اعتباری با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

  ۶۲,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

  ۶۴,۱۶۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

  ۶۲,۹۶۰ تومان
  0