×
  • پروپوزال پنهان‌نگاری در تصاویر دیجیتال پزشکی با بکارگیری الگوریتم ایمنی مصنوعی

    ۲۵۶,۷۰۰ تومان

    پروپوزال بکارگیری الگوریتم ایمنی مصنوعی جهت پنهان‌نگاری متن در تصاویر دیجیتال حوزه پزشکی

    ۲۶۴,۸۰۰ تومان
    0