×
 • پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۶۰,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مخمر با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۶۰,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۶۱,۹۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۶۰,۸۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۶۹,۸۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده Wilt با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۶۸,۹۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۶۱,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۶۰,۴۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۶۰,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۶۱,۰۸۰ تومان

  پروژه تشخیص جراحی قفسه سینه با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۶۲,۱۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ارزیابی دستیار آموزش با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۶۱,۹۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دیتاست آندرا پرادش برق مصرفی شبانه روزی خانگی با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۶۰,۸۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های پوسته های سنگی با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۶۱,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده Statlog (سیلوهای خودرو) با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۶۰,۴۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده Statlog (شاتل) با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۶۱,۴۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده Statlog (تقسیم بندی تصویر) با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۶۱,۵۶۰ تومان

  پروژه تشخیص مجموعه داده های قلب Statlog با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۶۰,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده Statlog (اعتبارات مالی آلمان) با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۶۹,۵۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی  مجموعه داده Statlog (تایید اعتبار استرالیا) با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۶۸,۶۸۰ تومان
  0