×

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۵,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مخمر با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۵,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۶,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۵,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۴,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده Wilt با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۴,۱۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۵,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۵,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۵,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۵,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص جراحی قفسه سینه با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۶,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ارزیابی دستیار آموزش با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۶,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دیتاست آندرا پرادش برق مصرفی شبانه روزی خانگی با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۵,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های پوسته های سنگی با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۶,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده Statlog (سیلوهای خودرو) با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۵,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده Statlog (شاتل) با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۶,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده Statlog (تقسیم بندی تصویر) با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۶,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص مجموعه داده های قلب Statlog با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۵,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده Statlog (اعتبارات مالی آلمان) با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۴,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی  مجموعه داده Statlog (تایید اعتبار استرالیا) با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۳,۹۰۰ تومان
0