پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها  با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان