×
 • پروژه طبقه بندی حیوانات با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم  (LWL) در وکا

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان ریه با استفاده از الگوریتم  (LWL) در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان سینه با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان
  0