×
 • پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۲,۰۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۱,۰۹۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۱,۰۹۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۱,۶۱۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۱,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۲,۱۶۰ تومان

  پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارت های اعتباری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۱,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۲,۱۶۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۱,۶۱۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۱,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۱,۰۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۱,۹۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی حیوانات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۱,۹۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۱,۰۹۰ تومان

  پروژه طبقه بندی داده های IRIS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۱,۸۰۰ تومان

  پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۱,۲۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۲,۴۰۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۱,۰۸۰ تومان
  0