×

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۱۹,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان ریه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۱۹,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان سینه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۲۰,۰۰۰ تومان
0