×

پروژه شبیه سازی سیستم ازمایشگاه بخش خونریزی با ۳ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

۲۲,۵۰۰ تومان

پروژه شبیه سازی سیستم آزمایشگاه بخش خونگیری با ۲ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

۱۹,۳۰۰ تومان

پروژه شبیه سازی سیستم آزمایشگاه بخش خونگیری با ۱ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

۱۵,۶۰۰ تومان

پروژه شبیه سازی سیستم آزمایشگاه بخش خونگیری با ۴ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

۲۳,۱۰۰ تومان
0