×
 • پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMA با استفاده از الگوریتمX-MEANS در وکا(weka)

  ۲۹,۴۵۰ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

  ۳۱,۱۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

  ۲۹,۱۹۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

  ۳۴,۲۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم X-means در وکا

  ۳۰,۶۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

  ۲۹,۴۵۰ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا (weka)

  ۳۰,۶۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهاداربا استفاده از الگوریتم X-means در وکا (weka)

  ۳۲,۰۵۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

  ۳۱,۷۹۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

  ۳۰,۳۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

  ۳۱,۱۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

  ۳۱,۴۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با استفاده از الگوریتم X-means در وکا (weka)

  ۳۲,۱۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

  ۲۹,۱۹۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

  ۲۹,۳۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با استفاده از الگوریتم X-means در وکا (weka)

  ۳۲,۵۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

  ۳۰,۲۳۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های iris  با استفاده از الگوریتم X-means در وکا (weka)

  ۳۰,۳۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

  ۳۰,۶۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

  ۳۲,۰۵۰ تومان
  0