×

پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMA با استفاده از الگوریتمX-MEANS  در وکا(weka)

۱۶,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

۱۷,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

۱۶,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

۱۷,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

۱۶,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا (weka)

۱۷,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهاداربا استفاده از الگوریتم X-means در وکا (weka)

۱۸,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

۱۸,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

۱۷,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

۱۷,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

۱۸,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با استفاده از الگوریتم X-means در وکا (weka)

۱۸,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

۱۶,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

۱۶,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با استفاده از الگوریتم X-means در وکا (weka)

۱۸,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

۱۷,۱۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های iris  با استفاده از الگوریتم X-means در وکا (weka)

۱۷,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

۱۷,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

۱۸,۵۰۰ تومان
0