×

پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMA با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۳۴,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۳۳,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۳۶,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۳۲,۷۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۳۵,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۳۵,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهاداربا استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۳۴,۷۶۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۳۴,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۳۴,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز(ATM) با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۳۳,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۳۵,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۳۵,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۳۳,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۳۴,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۳۳,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۳۵,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۳۵,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS)با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۳۲,۶۳۵ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست داروها با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

۳۰,۶۲۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

۳۵,۸۴۰ تومان
0