×
 • پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMA با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۵۲,۴۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۵۱,۲۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۵۴,۲۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۵۰,۷۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۵۳,۶۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۵۳,۶۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهاداربا استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۵۲,۷۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۵۲,۴۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۵۲,۰۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز(ATM) با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۵۱,۲۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۵۳,۶۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۵۳,۰۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۵۱,۲۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۵۲,۴۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۵۱,۲۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۵۳,۰۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۵۳,۶۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS)با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۵۰,۶۳۵ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست داروها با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

  ۴۸,۶۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

  ۵۳,۸۴۰ تومان
  0