×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۳,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های مخمر با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۱,۳۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۳,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های کیفیت شراب با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۵,۵۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۲,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده WILT با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۱,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۹,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۲,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۵,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۸,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۶,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای VICON با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۴,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۴,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۷,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات زمین های پوشش شهری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۳,۶۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۳,۴۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۹,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های متون ترکی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۳,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۱,۵۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۲,۸۰۰ تومان
0